Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bắc Ninh, tổ chức chính trị xã hội của trí thức khoa học và công nghệ trong toàn tỉnh. Trong thời gian qua, thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi sướng và lãnh đạo, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh luôn sáng tạo trong tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả rõ nét trên các lĩnh vực: Tư vấn, phản biện, giám định xã hội, tập huấn, hội thảo khoa học,… quan tâm chỉ đạo, thực hiện đúng nội dung, kế hoạch do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Hội đồng khoa học tỉnh phê duyệt.