Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2011, là tổ chức chính trị - xã hội của trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Ninh; là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh.