UBND tỉnh đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

01/12/2023 08:54 Số lượt xem: 21

Ngày 24-10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025; tiến độ thực hiện đề án thí điểm sản phẩm OCOP du lịch tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023-2025. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, tổng số vốn thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2023 là 3.786 tỷ đồng. Trong đó: ngân sách tỉnh chiếm 49%, ngân sách huyện chiếm 28%; Ngân sách xã chiếm 7%; nguồn khác chiếm 16%. Nguồn vốn Ngân sách nhà nước được phân bổ, quản lý, sử dụng đúng nguyên tắc, mục đích, đối tượng. Đối với nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình được tập trung ưu tiên công trình phục vụ phát triển sản xuất, dân sinh thiết yếu như: nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, trường học, giao thông... Kết quả rà soát đến nay toàn tỉnh có 9 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó 2 xã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí xã NTM tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2022 - 2025. Ngoài ra, có 32 xã đạt 15-18 tiêu chí, 36 xã đạt dưới 15 tiêu chí.
Toàn tỉnh hiện có 93 sản phẩm OCOP được công nhận chất lượng từ 3 sao trở lên, trong đó 34 sản phẩm 3 sao, 59 sản phẩm 4 sao. Từ nay đến cuối năm, dự kiến có thêm khoảng 50 sản phẩm được công nhận chất lượng sản phẩm OCOP. Đối với đề án xây dựng thí điểm 3 dự án sản phẩm OCOP du lịch tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT cùng đơn vị tư vấn tổ chức xin ý kiến vào báo cáo chủ trương đầu tư, đang tiến hành chỉnh sửa, bổ sung, làm rõ thêm một số hạng mục công trình cần đầu tư, phương án quản lý vận hành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng.   
Giai đoạn 2023-2025, phấn đấu 100% số xã tự duy trì, củng cố, hoàn thiện đạt chuẩn NTM theo Bộ tiêu chí xã NTM tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2022 - 2025. Trong đó, 37 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 18 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 66 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư thực hiện Chương trình giai đoạn 2023-2025 là 7.367 tỷ đồng.    
Đại diện các sở, ngành, địa phương tập trung phân tích, đánh giá khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai chương trình tập trung các lĩnh vực: Hoàn thiện cơ sở vật chất văn hoá, tổ chức sản xuất, môi trường…       
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, đánh giá cao kết quả thực hiện chương trình. Để hoàn thành kế hoạch, mục tiêu từ nay đến năm 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò chủ thể của người dân; rà soát, hoàn thiện cơ chế đặc thù hỗ trợ thực hiện các nội dung của chương trình theo hướng nâng cao chất lượng, đi vào chiều sâu và bền vững bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế đến hết năm 2025. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì chịu trách nhiệm điều phối, tổng hợp, kiểm tra, giám sát các nội dung thành phần của chương trình, phát triển sản phẩm OCOP về du lịch. 
Các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch, lộ trình đã đặt ra đến hết năm 2025; chỉ đạo các xã tập trung nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.
Chậm nhất đến ngày 15-11, ngành Nông nghiệp phối hợp các địa phương rà soát, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét các tiêu chí đối với các địa phương đã được công nhận NTM nâng cao, phấn đấu trong năm 2023, công nhận thêm 17-20 xã NTM nâng cao theo tiêu chí cũ. Yêu cầu các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP du lịch.

Nguồn: Báo Bắc Ninh