Phát huy vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh và các Hội thành viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

05/08/2022 09:48 Số lượt xem: 103

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bắc Ninh, tổ chức chính trị xã hội của trí thức khoa học và công nghệ trong toàn tỉnh. Trong thời gian qua, thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi sướng và lãnh đạo, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh luôn sáng tạo trong tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả rõ nét trên các lĩnh vực: Tư vấn, phản biện, giám định xã hội, tập huấn, hội thảo khoa học,… quan tâm chỉ đạo, thực hiện đúng nội dung, kế hoạch do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Hội đồng khoa học tỉnh phê duyệt.


Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị  trực tuyến nghiên cứu, học tập các Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

cho các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp Hội.

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, Liên hiệp các Hội đã phối hợp với các Hội thành viên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; bám sát Nghị quyết của Hội cấp trên, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp. Chú trọng xây dựng kế hoạch hoạt động và chương trình công tác hàng tháng, quý, năm. Vận động cán bộ, hội viên thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, nhiệm vụ chính trị do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và ngành dọc cấp trên chỉ đạo. Đặc biệt, Liên hiệp Hội tỉnh đã chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch triển khai, tổng kết nhiều văn bản liên quan đến công tác vận động trí thức như: Tham mưu với Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tổng kết 15 thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-TW, ngày 16/11/2008 về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị số 42- CT/TW, ngày 16/4/2010 “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”,...

Xác định rõ vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với trí thức, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng và tâm huyết của đội ngũ trí thức với Đảng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã phối hợp với các hội thành viên tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và các nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo thiết thực, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của từng ngành, địa phương. Hoạt động tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực cho cán bộ, hội viên được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và 16 hội thành viên xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ trí thức có kỹ năng nghề nghiệp, năng động sáng tạo, có lối sống văn hoá,... Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhân các sự kiện lớn của đất nước, của của tỉnh và của Hội được quan tâm tổ chức, triển khai mang sắc thái mới với sự mở rộng nội dung và đối tượng tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền phong phú, đa dạng bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và ngành dọc cấp trên. Hình thức tuyên truyền đa dạng, tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng trang, trang Wesbsite của ngành, ....           Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2022, Liên hiệp Hội và các Hội thành viên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Bắc Ninh như kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), ngày Quốc tế lao động 1/5; gắn với chuỗi các sự kiện kỷ niệm 190 năm ngày thành lập và 25 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh, kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ,… Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt chủ đề năm 2022 là: chủ đề: “Tiếp tục đoàn kết - sáng tạo - kỷ cương - trách nhiệm; Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kiểm soát tốt dịch Covid 19; Phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững; Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị”.

Đặc biệt, trong những tháng đầu năm 2022, tình hình dịch Covid - 19 có nhiều diễn biến phức tạp, Liên hiệp Hội đã cùng với 16 Hội thành viên đẩy mạnh công tác truyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên tham gia thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19, theo đúng sự chỉ đạo tại Chỉ thị số 07/CT- UBND tỉnh, ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid -19. Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành về quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”,… đã giúp cho cán bộ, hội viên trong hệ thống Liên hiệp Hội tỉnh Bắc Ninh nắm bắt kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh để tổ chức triển khai có hiệu quả hoạt động chuyên môn.

Để đưa nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống, Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh đã tham mưu cho Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh, chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức thành công hội nghị trực tuyến về nghiên cứu, học tập các Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII đặc biệt là hai chuyên đề: Những nội dung cốt lõi trong Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa và Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương về 19 điều đảng viên không được làm cho các đồng chí ủy viên Ban chấp hành, Chủ tịch, Phó chủ tịch 16 hội thành viên . Thông qua các Hội nghị quán triệt Nghị quyết (cả trực tiếp và trực tuyến) cùng nhiều hình thức tuyên truyền khác, cán bộ, hội viên trong hệ thống Liên hiệp Hội tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời nắm bắt đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh để tổ chức triển khai có hiệu quả hoạt động chuyên môn.

 Công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội được duy trì, công tác phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp Hội và các Hội thành viên thường xuyên được quan tâm gắn với triển khai, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đồng bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Điển hình như: Hội Kiến trúc sư tỉnh tổ chức thành công hội nghị kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Hội Kiến trúc sư Việt Nam 27/4/1949 - 27/4/2022. Hội Luật gia, Hội Nhà Báo tỉnh tiếp tục đôn đốc các đơn vị hoàn thiện việc làm thẻ Hội viên. Hội Sinh vật cảnh tỉnh hoàn thiện danh sách đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Sinh vật cảnh Việt Nam”. Liên hiệp Hội và các Hội thành viên thường xuyên triển khai duy trì các cuộc họp Ban thường vụ, Ban chấp hành theo đúng quy định của Điều lệ Hội. Xây kế hoạch và thành lập Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh lần thứ 3, nhiệm kỳ 2022-2027; xét đề nghị các cấp có thẩm quyền tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật”, Bằng khen của Liên hiệp Hội Việt Nam và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong công tác Hội nhiệm kỳ 2016-2022.


Đại biểu dự hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập các Kết luận, Quy định

của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các hội thành viên xác định là nhiệm vụ trọng tâm của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đã xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng của Liên hiệp Hội là “,…Xây dựng cơ chế hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tham gia các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội, nhằm bảo vệ môi trường thuận lợi để phát huy sức sáng tạo của trí thức khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”,...

Thời gian qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các hội thành viên đã có nhiều đóng góp thiết thực vào thực hiện các mục tiêu tiến bộ của trí thức khoa học & công nghệ, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện, giám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước. Hội đã trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX; dự thảo Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; các văn bản luật, các chính sách liên quan đến phát triển khoa học & công nghệ, xây dựng đội ngũ trí thức,...Các Hội thành viên thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình trong việc tham gia đóng góp vào các dự án Luật gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện,…Các ý kiến đóng góp đã bày tỏ quan điểm, cơ sở khoa học để các cơ quan chức năng nghiên cứu, xem xét trước khi quyết định. Điển hình như Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường tham gia phản biện và giám định xã hội các Đề án, công trình của ngành Giao thông vận tải, đặc biệt là các công nghệ thi công mới áp dụng cho các công trình trọng điểm: Cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành, Cầu trì, Cầu Kênh Vàng,…

Hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức thường xuyên được duy trì, Liên hiệp Hội phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Ninh, các Hội thành viên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền; nội dung tuyên truyền phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế của các Hội thành viên. Trong thời gian qua đã có trên 300 lượt cán bộ, hội viên tham gia các buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh, hơn 600 lượt hội viên các hội thành viên được tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn chuyển giao khoa học công nghệ, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường và nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội,... Điển hình trong hoạt động này là Hội Nông nghiệp & phát triển nông thôn tỉnh đã tổ chức triển khai kế hoạch phối hợp với các ngành triển khai kế hoạch tập huấn kỹ thuật sản xuất VAC năm 2022; phối hợp với Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh tổ chức 01 lớp tập huấn về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp lĩnh vực trồng trọt; ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ xuân năm 2022,… cho trên 100 hội viên; xây dựng kế hoạch thực hiện Hội thảo khoa học năm 2022: Tăng cường các biện pháp khoa học kỹ thuật nhằm giúp các chủ trang trại và doanh nghiệp nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh sản xuất theo mô hình kinh tế tuần hoàn.


Lãnh đạo Hội Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh thăm gia đình hội viên làm kinh tế giỏi

Trước bối cảnh đại dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và người lao động,… Chính phủ đã có phản ứng nhanh nhạy, kịp thời, phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa cùng với cơ cấu lại nợ, giãn, hoãn, miễn giảm tiền thuế, phí, lệ phí, gia hạn thời gian nộp tiền thuê đất, giảm tiền điện, giá điện,… Hiệp Hội doanh nghiệp nhỏ & vừa bàn tỉnh (DNNVV) đã có nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể như: tuyên truyền, vận động Ban Chấp hành, các Hội cấp huyện, hội viên tập thể trực thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh tiếp nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, nắm bắt nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp, đề xuất những biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh,... Làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận gói hỗ trợ sớm nhất. Tham gia đóng góp ý vào dự thảo quy chế “Xây dựng quản lý và thực hiện chương trình phát triển thương mại điện tử Bắc Ninh”; Tham dự Hội thảo thúc đẩy hỗ trợ đào tạo nghề cho doanh nghiệp và người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ do Hiệp hội DNNVV Việt Nam tổ chức.

Hoạt động chuyên môn, bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng luôn được Liên hiệp Hội và các hội thành viên quan tâm triển khai, thực hiện. Điển hình như Hội Sinh vật cảnh tỉnh tham dự khai mạc Triển lãm Sinh vật cảnh chào mừng 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình, kỷ niệm 30 năm thành lập Câu lạc bộ non bộ và cây cảnh nghệ thuật tỉnh Ninh Bình; Tổ chức cho hội viên Hội Sinh vật cảnh các cấp mang các tác phẩm sinh vật cảnh tiêu biểu tham dự Trưng bày cây cảnh nghệ thuật chào mừng Sea games Đông Nam Á lần thứ 31 tại Nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang. Hội Nhà Báo tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh tổ chức trưng bày Báo, tạp chí xuân 2022 tại Thư Viện tỉnh; tổ chức trao Giải báo chí Ngô Gia Tự năm 2021 cho 42 tác phẩm thuộc 2 nhóm; nhóm A: Thể loại Phóng sự, Ký, Ghi chép, Điều tra, Chính luận, Phim tài liệu, gồm: 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 7 giải Ba, 8 giải Khuyến khích. Nhóm B: Thể loại Tin, Bài phản ánh, Người tốt việc tốt, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Phóng sự ngắn PT-TH, gồm: 1 giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba và 12 giải Khuyến khích. Hội Luật gia tỉnh phối hợp với Hội Luật gia các huyện, thị xã, thành phố đa tư vấn cho 46 lượt người về Luật đất đai; Luật dân sự; Luật hình sự; Luật phòng, chống bạo lực gia đình,...Trợ giúp pháp lý cho trên 30 vụ việc. Hội Tin học điện tử tỉnh Hội Tin học điện tử tỉnh đã tham mưu với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tiếp tục triển khai, hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử; hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; hỗ trợ cung cấp thông tin, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Liên hiệp Hội đã vận động các tổ chức hội thành viên đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các cấp, các ngành trong công tác tập trung phòng, chống dịch bệnh; động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, tổ chức thăm, hỏi tặng quà gia đình có công với cách mạng, học sinh giỏi, học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn,... Điển hình như Hội Nông nghiệp & phát triển nông thôn tỉnh đã tổ chức thăm, tặng quà 45 gia đình hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn tổng trị giá 12.000 triệu đồng. Hội Cựu giáo chức tỉnh đã thăm, tặng quà cho 56 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 10.950.000đ. Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với công ty Sam Sung Display Việt Nam trao 200 suất học bổng cho 200 học sinh nghèo vượt khó, học sinh có hoàn cảnh khó vươn lên trong học tập,…

Với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực Liên hiệp Hội và các Hội thành viên đã tích cực, sáng tạo, năng động triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao đạt kết quả rõ nét trên các lĩnh vực công tác. Hoạt động tuyên truyền vận động trí thức, xây dựng củng cố tổ chức Hội; phối hợp, hợp tác, nghiên cứu khoa học,…được duy trì và phát triển. Qua đó đã góp phần quan trọng cùng các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.                                     

    M. Nguyệt