Giới thiệu Giới thiệu

Tin tức Tin tức

Văn bản Văn bản

Tư vấn phản biện Tư vấn phản biện

Khoa học kỹ thuật Khoa học kỹ thuật

Các Hội thành viên Các Hội thành viên

Xuất bản phẩm Xuất bản phẩm

 Trong nền kinh tế thị trường, toàn cầu hóa hiện nay, kinh doanh là nhu cầu của mọi cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên việc lựa chọn mô hình kinh doanh theo mô hình hộ kinh doanh hay loại hình doanh nghiệp để phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay đang là băn khoăn của nhiều hộ kinh doanh cũng như doanh nghiệp.