Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Diễn đàn khoa học: “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW”

27/11/2018 14:51 Số lượt xem: 487
Ngày 15/11/2018, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức diễn đàn khoa học “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị”. 

Tiến sĩ Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu khai mạc diễn đàn khoa học: “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị”

Tham dự diễn đàn có đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các nhà khoa học, chuyên gia đến từ các Hội ngành toàn quốc và Liên hiệp các Hội khoa học cấp tỉnh, thành phố. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Tiến sĩ (TS.) Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam khẳng định sau gần 30 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới do Đảng và Nhà nước khởi xướng và lãnh đạo công tác cán bộ đã có có những bước phát triển, nhiều chủ trương, chính sách mới về công tác cán bộ được ban hành như Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 1998, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng về đổi mới tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; Kết luận số 63 KL/TW, ngày 27/5/2013, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020; Kết luận số 64 KL/TW, ngày 28/5/2013, Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Quyết định số 1557/QĐ-TTg, ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức,...được triển khai đồng bộ đến các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị. Đặc biệt, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật nhất là đổi mới cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức thời gian qua đã góp phần phát triển nền hành chính công, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có năng lực thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, hội nhập quốc tế và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh những thuận lợi thì trong thực tiễn triển khai, công tác quản lý, sử dụng, bồi dưỡng, đãi ngộ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị vẫn còn bộc lộ nhiều bất cập: Tổ chức bộ máy vẫn còn cồng kềnh, nhiều đầu mối, hiệu lực hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Việc phân công, phân cấp, phân quyền giữa các ngành, các cấp và trong từng cơ quan, tổ chức còn trùng lặp, thiếu tính đồng bộ. Việc quản lý biên chế chưa thực sự gắn với chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, phạm vi phục vụ. Tổng biên chế có xu hướng tăng lên nhất là trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Chế độ chính sách còn nhiều bất cập; hầu hết các cơ quan, đơn vị tinh giản biên chế một cách cơ học, máy móc là 10% mà chưa chú ý cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức do đó việc tinh giản biên chế gặp nhiều khó khăn, chủ yếu áp dụng với đối tượng nghỉ hưu trước tuổi (chiếm 86,25%) số người được tinh giản biên chế; chưa làm tốt công tác phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, yếu kém về phẩm chất đạo đức,... đã làm giảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ, giảm niềm tin của người dân và doanh nghiệp. Trước tình hình đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Mục tiêu của Nghị quyết nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương.

Để Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 thực sự đi vào cuộc sống, phát huy được tiềm năng, sức sáng tạo của cả hệ thống chính trị, các Ban, bộ, ngành Trung ương, các Tỉnh ủy, Thành ủy đã căn cứ vào điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị tổ chức hội nghị triển khai và xây dựng chương trình thực hiện nghị quyết bảo đảm thống nhất nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện tinh giản biên chế, nhưng không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của các cơ quan, đơn vị. Theo số liệu thống kê của các cơ quan chức năng, số Bộ và cơ quan ngang Bộ từ nhiệm kỳ đại hội Đảng toàn quốc khóa XII đến tháng 6/2017 tuy có giảm so với khoá XI nhưng số đầu mối bên trong lại tăng. Cả nước có 42 tổng cục, tăng 02 lần so với 2011; có 826 cục, vụ thuộc tổng cục, tăng 4,7% và 7.280 phòng trong tổng cục, tăng cũng 4,7% so với 2011; có 750 cục, vụ tương đương thuộc Bộ, tăng 13,6% và 3.970 phòng trong cục, vụ và tương đương thuộc Bộ, tăng 13% so với 2011. Đó là chưa tính đến biên chế của lực lượng vũ trang. Bên cạnh đó tỷ lệ cán bộ phục vụ trong các cơ quan Đảng ở Trung ương chiếm 27,2%; ở cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị chiếm 29,85%.

Đến tháng 6/2017 có 20/22 Bộ, ngành gửi hồ sơ đề nghị Bộ Nội vụ thẩm định đề xuất tăng biên chế (chỉ có 02 Bộ xin giảm biên chế là Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ); có 11/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không những không tinh giản mà còn sử dụng vượt 7.951 biên chế so với số biên chế công chức được Bộ Nội vụ giao. Tổng biên chế cả nước còn tăng lên hơn 11.000 người. Theo số liệu của Ban Tổ chức Trung ương (tháng 11/2017), sau 02 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ chính trị số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách Nhà nước không những không giảm mà còn tăng, chủ yếu là viên chức sự nghiệp công lập và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. Cũng theo số liệu của Ban Tổ chức Trung ương (tháng 6/2018), vẫn còn tới 09/63 Ban Tổ chức cấp ủy trực thuộc Trung ương chưa tham mưu, ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18 -NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kế hoạch 07-KH/TW, ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Tại Diễn đàn khoa học: “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW” đã có 20 ý kiến tham luận của các đại biểu. Các ý kiến tập trung vào 03 nội dung chính: Đánh giá kết quả được trong tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị; nguyên nhân tồn tại của kết quả tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phương hướng khắc phục; những vấn đề liên quan đến quản lý hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW.

Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ (PGS.TS) Đặng Ngọc Dinh, Trung tâm Nghiên cứu hỗ trợ phát triển cộng đồng thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thì nguyên nhân của kết quả tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa như kỳ vọng, do một số nguyên nhân: cách thức quản trị nền hành chính nước ta còn lạc hậu; cơ chế xin cho vẫn còn tồn tại; cách thức tuyển chọn chưa công bằng, tâm lý thích làm công chức, miệt thị tinh thần kinh doanh vẫn còn mang nặng trong suy nghĩ của nhiều người. Đồng tình với ý kiến của PGS.TS. Đặng Ngọc Dinh, TS. Nguyễn Quân - Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam bổ sung thêm nguyên nhân của việc thực hiện Nghị quyết chưa hiệu quả đó là nạn tham nhũng trong các cơ quan Nhà nước, vai trò của người đứng đầu cơ quan tổ chức sự nghiệp Nhà nước chưa cao. Bên cạnh đó, các văn bản rất nhiều nhưng chồng chéo, chưa tạo cơ chế cho người đứng đầu. Một thực tế khác, Luật Cán bộ, Công chức ban hành năm 2008 và Luật Viên chức được ban hành năm 2010 nhưng cho đến nay, 02 luật này vẫn chưa đi vào cuộc sống, chưa tạo sự chuyển biến mạnh trong việc thúc đẩy tinh giản biên chế.

Dưới góc nhìn từ Liên hiệp các Hội Khoa học cấp tỉnh, thành phố, PGS.TS. Đỗ Văn Dung, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Ninh Bình cho rằng, các văn bản pháp luật của chúng ta tương đối đầy đủ, để có sự chuyển biến, cần có hành động cụ thể từ Trung ương tới các địa phương, không chờ làm thí điểm mô hình mà có thể thực hiện ngay việc cơ cấu lại bộ máy, tổ chức. Ý kiến của đồng chí Nguyễn Thị Thoan, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lại phản ánh một thực tế tại một số địa phương chưa có nhận thức thấu đáo đã vội vã tiến hành tái cơ cấu bộ máy một cách cơ học trong đó có việc sáp nhập một số Hội đặc thù dẫn đến tình trạng thiếu nhất quán trong việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng chí Nguyễn Thị Thoan đề nghị Liên hiệp Hội Việt Nam nên mạnh dạn đề nghị với Trung ương giao Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam triển khai dự án nghiên cứu tổng thể về quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị.

Tiến sĩ Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam phát biểu tại diễn đàn khoa học “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị”, do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức ngày 15/11/2018

Phát biểu Kết luận Diễn đàn khoa học “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị”, TS. Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khẳng định trong thời gian tới Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai diễn đàn trên báo Đất Việt online cũng như tổ chức các diễn đàn cùng chủ đề vào năm 2019. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam sẽ có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự tại diễn đàn khoa học, ý kiến đóng góp của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tại các tỉnh, thành phố thành ý kiến đóng góp chung của các nhà khoa học để tiếp tục đề xuất với Đảng, Nhà nước các giải pháp phù hợp liên quan đến công tác quản lý cán bộ để đưa Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị vào cuộc sống./.       

V.Sơn