Giới thiệu Giới thiệu

Tin tức Tin tức

Văn bản Văn bản

Tư vấn phản biện Tư vấn phản biện

Khoa học kỹ thuật Khoa học kỹ thuật

Các Hội thành viên Các Hội thành viên

Xuất bản phẩm Xuất bản phẩm

Các nhà nghiên cứu tại Trường Đại học Freie Berlin và Đại học Ruhr Bochum đã khám phá ra một nguyên tắc phản ứng quan trọng của các enzyme sản sinh hydro. Nhóm các nhà khoa học đã nghiên cứu việc sản xuất hydro phân tử trong tảo xanh đơn bào. Họ đã có thể chứng minh các enzyme chuyển hai điện tử liên tiếp đến hai ion hydro như thế nào và từ đó xác định các trạng thái trung gian ổn định.